ญี่ปุ่น 6,000 ฿
เวียดนาม 2,600. ฿
อินโดนีเซีย 5,700 ฿
เชียงใหม่ 1,600 ฿
ลาว 3,100 ฿
แคนนาดา 21,400 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
 
หมู่เกาะสุรินทร์ ( เรือ Speed Boat )
3 วัน 2 คืน
เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทางทุกวัน
 
ราคา 5,500฿
วันแรก
07.00 น.           พบกันที่ท่าเรือคุระบุรี  รับประทานอาหารเช้า (1) 
08.30 น.           ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
11.00 น.           ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก(เต็นท์)ที่หาดไม้งาม 
12.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยง (2)
13.30 น.           ฟังคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นพร้อมกับการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีจากเจ้าหน้าที่
14.00 น.           จากนั้น..ลงเรือหางยาว (แบบมีหลังคา) เดินทางไปดำน้ำสัมผัสกับความงามโลกใต้ทะเลที่ อ่าวแม่ยาย
                         และ ปลายแหลมช่องขาด

18.00 น.           รับประทานอาหารเย็น (3) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง 
07.30 น.           รับประทานอาหารเช้า (4) 
09.00 น.           จากนั้นนำทุกท่านลงเรือเดินทางไปดำน้ำกันที่ เกาะตอรินลา และ อ่าวผักกาด
12.00 น.           อาหารเที่ยง (5)
13.30 น.           ช่วงบ่ายออกไปดำน้ำกันต่อบริเวณ  เกาะมังกร  และ อ่าวไม้งาม
18.00 น.           รับประทานอาหารเย็น (6) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
07.30 น.           บริการอาหารเช้า (7)
09.00 น.           ปิดท้ายการดำน้ำทริปนี้ด้วย อ่าวเต่า และ อ่าวบอน 
                        (หรือเลือกที่จะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกนแทนการดำน้ำก็ได้)
12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.00 น.           ออกเดินทางออกจากหมู่เกาะสุรินทร์ กลับสู่ท่าเรือคุระบุรี
15.30 น.           ถึงท่าเรือคุระบุรี  โดยสวัสดิภาพ

** ราคานี้รวม **

- ค่าที่พัก (เต็นท์) บนเกาะ 2 คืน เต็นท์ละ 2 ท่านพร้อมเครื่องนอน
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- เรือสำหรับเดินทางไปกลับ และทำกิจกรรม
- อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด
- มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (เฉพาะคนไทย)
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท

** ราคานี้ไม่รวม **

- การเดินทางมายัง อ.คุระบุรี จ.พังงา
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม