มาเก๊า 2,999 ฿
อินโดนีเซีย 5,700 ฿
ลาว 3,100 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
ภูเก็ต 1,900 ฿
สเปน 20,000 ฿
แคนนาดา 21,400 ฿
 
WHITE WINTER TAKAYAMA & SHIRAKAWAGO (SHIN-HOTAKA ROPEWAY & STRAWBERRY)
6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง
26-31 Jan 18 (62,900 -)
 
ราคา 62,900฿
26 ม.ค. 61 กรุงเทพฯ

20:30 น.
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณเคาน์เตอร์
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
23:25 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

วันเสาร์
27 ม.ค. 61 ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินนานาชาติคันไซ (นครโอซาก้า) - เกียวโต – วัดน้ำใส คิโยะมิสึ (มรดกโลก) - อิ่มอร่อยกับหม้อไฟซูโม่จังโกะนาเบะ (ไม่อั้น) - ศาลเจ้ายาซากะ - อิสระช้อปปิ้งเดินเล่นย่านกิองแดนสาว
งามแห่งประเทศญี่ปุ่น – กิฟุ  อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ 

06:35 น.
เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติคันไซ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
 
07:30 น.
นำท่านเดินทางสู่ “เกียวโต” อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดว่าเป็นศูนย์กลางของเกาะฮอนชู นอกจากนี้เกียวโตยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเมืองใหญ่ "เคฮันชิง" และเกียวโตยังจัดว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 11 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และในปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยประชากรที่มากถึง 1.4 ล้านคน เมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือ ตั้งแต่ ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น อีกทั้งเมืองเกียวโตยังมักจะรอดพ้นจากการเป็นเป้าโจมตีต่าง ๆ เมื่อเกิดสงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้เกียวโตยังคงสภาพวัด ศาลเจ้า และสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและเก่าแก่เอาไว้ได้มากมายจนถึงทุกวันนี้... นำท่านเยี่ยมชม “วัดน้ำใสคิโยะมิสึ” (อาคารหลักอยู่ในระหว่างการบูรณะและปรับปรุงสถานที่) สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงฮิงาชิยามะ เชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำ 3 สาย” ที่มีความเชื่อกันว่าถ้าได้ดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความร่ำรวย, ความมีชื่อเสียงและมีสุขภาพดี” อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์โดยรอบ เพื่อกราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ชาวญี่ปุ่นนับถือ ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์โบราณที่ปราศจากเครื่องทุ่นแรงได้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่นี่เป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นมักจะมาชมดอกซากุระในต้นเดือนเมษายน และชมไม้เมเปิลเปลี่ยนสีในเดือนตุลาคม...
     
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเมนูจังโกะนาเบะบุฟเฟ่ต์หม้อไฟซูโม่เนื้อหมูและเนื้อไก่อย่างดี พร้อมด้วยน้ำซุปสูตรเฉพาะ เสิร์ฟด้วยข้าวญี่ปุ่นร้อน
    
บ่าย
นำท่านนมัสการ “ศาลเจ้ายาซากะ” หรือเรียกอีกชื่อว่าศาลเจ้ากิอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในเมืองเกียวโต ถูกสร้างขึ้นประมาณ 1350 ปีก่อน ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ในย่านกิอง และย่านฮิงาชิยาม่า อาคารหลักถูกออกแบบโดยเป็นการรวมระหว่างฮนเด็นและไฮเด็น ด้านหน้าของอาคารหลักนี้เป็นศาลาที่มีโคมไฟหลายร้อยอันแขวนอยู่เรียงราย โคมแต่ละอันได้มาจากการบริจาคของร้านค้าในเกียวโต ศาลเจ้ายาซากะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองกิองมัตสึริในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี นอกจากนี้ในช่วงเดือนเมษายนที่นี่จะมีดอกซากุระบาน ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวอีกด้วย ภายในจะมีซุ้มประตูสีแดงที่มองเห็นอยู่ที่สุดทางตะวันออกของถนนชิโจโดริ โด่งดังเรื่องการสะเดาะเคราะห์ การรักษาความเจ็บป่วยและการเสริมกำไรในการค้า ในฤดูร้อนจะมี "เทศกาลกิอง" ซึ่งเป็นเทศกาลบูชาศาลเจ้ายาซากะ... นำท่านเดินทางสู่ย่านแห่งสาวงามญี่ปุ่น หรือที่รู้จักกันดีในนามของ “ย่านกิอง” ซึ่งปกติจะรู้จักกันดีว่าย่านนี้เป็นย่านที่คึกคักในช่วงของยามค่ำคืน ย่านกิองตั้งอยู่ใกล้ศาลเจ้ายาซากะ แม่น้ำคาโมะ ถนนเส้นหลักซึ่งจะเต็มไปด้วยร้านรวง ร้านดื่ม ร้านอาหาร ในแต่ละร้านมักจะจัดให้มีการแสดงโชว์จากเกะอิโกะและไมโกะซัง และนี่เป็นเหตุผลว่าย่านนี้มักจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาติญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ เพื่อจะมาดักรอชมสาวงามที่บรรจงแต่งกายด้วยชุดกิโมะโน แต่งหน้าขาว ทำผมเกล้าแบบญี่ปุ่น เดินไปมายังร้านต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ร้านอาหารและร้านชาโดยมากที่อยู่ในเส้นนี้ ราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากในระหว่างที่รับประทานอาหารนั้น จะมีการแสดงโชว์ศิลปะของญี่ปุ่น เช่น การร่ายรำและการชงชาจากเกอิโกะและไมโกะ มีดนตรีและเพลงญี่ปุ่นดังเดิมบรรเลงให้ฟังอีกด้วย... นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “กิฟุ” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของญี่ปุ่นนั้น แบ่งออกเป็นเขตฮิดะทางตอนเหนือและเขตมิโนะทางตอนใต้ เขตฮิดะเต็มไปด้วยภูเขาสูงกว่า 3,000 เมตร พื้นที่ที่มีหิมะทับถมสูงในช่วงฤดูหนาว ส่วนเขตมิโนะนั้นเป็นแถบที่ราบ มีแม่น้ำใสสะอาดไหลผ่าน ด้วยความแตกต่างในลักษณะภูมิประเทศของเมือง ทำให้กิฟุมีความหลากหลายทางด้านทัศนียภาพและวัฒนธรรม…

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GIFU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
หมายเหตุ ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัด ลิฟต์โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน

วันอาทิตย์
28 ม.ค. 61 กิฟุ - ชิราคาวะโกะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) - ชมบ้านตัวอย่างในหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะที่ปัจจุบันยังใช้เป็นที่อยู่อาศัย - อร่อยกับเซ็ตเมนูปลาอิวานะชื่อดังของเมืองกับร้านอาหารกลิ่นไอสไตล์กัชโช – เมืองทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซูจิ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น


เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
     
นำท่านเดินทางสู่เมือง “ชิราคาวะโกะ” (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ ลักษณะที่โดดเด่นของบ้านที่มีขนาดใหญ่ หลังคามุงด้วยต้นหญ้า จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย... เพื่อนำท่าน่เยี่ยมชม “หมู่บ้าน   ชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัชโชทสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ชม “หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะบ้านตัวอย่าง” ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามรอบหมู่บ้านได้ตามอัธยาศัย...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยเซ็ตญี่ปุ่นเมนูปลาอิวานะอาหารพื้นเมืองแนะนำขึ้นชื่อของจังหวัด ด้วยปลาคัดสรรอย่างดีจึงทำให้เนื้อปลามีรสชาติหวานอร่อยโดยธรรมชาติ
     

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคายาม่า” ที่ตั้งอยู่ในเขตของจังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว... นำท่านชมสถานที่สำคัญในอดีต “ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า” ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักเจ้าหน้าที่... นำชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริงเดินชม “เมืองเก่าซันมาชิซึจิ” ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเกบ่มและหมักอย่างดี ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน...

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ 
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันจันทร์
29 ม.ค. 61 ทาคายาม่า - ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า - จังหวัดนากาโนะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) - จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ (กระเช้าไฟฟ้าที่มีสองชั้นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น) – เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทอีกามัตสึโมโต้


เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
    
นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้าพื้นเมือง” ของเมืองทาคายาม่า เชิญท่านสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดเช้าริมแม่น้ำมิยากาว่า ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองทาคายาม่า และเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองทาคายาม่ามา นานกว่า 300 ปี ท่านจะพบเห็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนญี่ปุ่นชาวพื้นเมืองด้วยการค้าขายสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชผักหลากชนิด ผลไม้สดรสชาดหวานและอร่อย ผักดองเครื่องเคียงอาหารญี่ปุ่นอาหารพื้นเมืองที่ปรุงสด และของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ โดยตลาดเช้าของที่นี่จะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึงเที่ยงวัน... นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “นากาโนะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของภาคกลางประเทศญี่ปุ่น ภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยเทือกเขาแอลป์เหนือและใต้ สูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 กิโลเมตร มีแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่น คือ แม่น้ำชินาโน่ นอกเหนือจากนี้ก็มีแม่น้ำคิโสะ และแม่น้ำเทนริวไหลผ่าน ภูมิทัศน์ถูกห้อมล้อมด้วยขุนเขาสูงใหญ่ และทะเลสาบชูวะ ทำให้ได้เปรียบในด้านการเพาะปลูก น้ำบริสุทธิ์ที่ไหลจากภูเขาผ่านชั้นหินมากมาย ทำให้สามารถปลูกไร่วาซาบิได้ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น…
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
      
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า “ชินโฮตากะ” นำท่านขึ้น “กระเช้ากอนโดลาที่เป็นแบบสองชั้นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น” ซึ่งจะนำท่านขึ้นไปสู่ความสูงเหนือเมฆที่ระดับ 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่นี่ท่านจะสามารถอิ่มเอมไปกับทัศนียภาพแห่งเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นตอนเหนือ สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาสูง 3,000 เมตรจากดาดฟ้า ท่านสามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้ป่าและพรรณไม้ในที่สูงในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน มากไปกว่านั้นสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงและกำแพงสามเมตรของหิมะในฤดูหนาว สีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงมีความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายเดือนตุลาคม... นำท่านเดินทางสู่เมือง “มัตสึโมโต้” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ เมืองที่รวมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่ง ทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามเข้าด้วยกัน เมืองมัตสึโมโต้เลื่องชื่อและงดงามและท้าทายต่อความสามารถของนักไต่เขาโดยมี YARIGATAKE สูงถึง 3,180 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดยอดหนึ่งของเทือกเขา ALPS เมืองนี้ตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง... นำท่านชมความยิ่งใหญ่วิจิตรแห่งสถาปัตยกรรมการก่อสร้างโบราณขั้นสูง “ปราสาทมัตสึโมโต้” สร้างในปี 1504 และนับเป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่นซึ่งรอดพ้นจากเพลิงไหม้ และการทำลายของศึกสงครามมาจนปัจจุบัน ด้วยเหตุที่ผนังทาสีดำทำให้ปราสาทนี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ปราสาทอีกา”... 
    
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MATSUMOTO BUENA VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

วันอังคาร
30 ม.ค. 61 มัตสึโมโต้ - ทะเลสาบซึวะ - เก็บผลไม้สดจากสวน “สตรอเบอร์รี่” - ทาจิกาว่า (ชมดอกไม้ตามฤดูกาล) - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว (ไม่อั้น)


เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
     
นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบซึวะ” ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในชินชู ตั้งอยู่ทางตอนกลางของลุ่มน้ำซึวะ ทางตอนกลางของจังหวัดนากาโนะ ที่นี่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเทนยุซึ่งไหลผ่านเมืองโอคายะไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและสุดท้ายไหลไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตผิวน้ำในทะเลสาบจะแข็งเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ทำให้สามารถสนุกกับการเจาะรูน้ำแข็งเพื่อตกปลาในทะเลสาบได้... นำท่านสู่ “สวนผลไม้” ร่วมสนุกกับประสบการณ์ใหม่กับการเก็บผลไม้สดจากสวน  “สตรอเบอร์รี่” ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดจากต้น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล) และอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการปลูกที่พิถีพิถัน และตั้งใจดูแลด้วยวิธีธรรมชาติ และไม่มีการใช้สารเคมีจึงได้ผลใหญ่สีแดงสดทั่วทั้งลูกและกรอบหวานหอม รับประกันความอร่อยแน่นอน... นำท่านเดินทางสู่เมือง “ทาจิคาว่า” เป็นเมืองในเขตโตเกียวตะวันตก ประเทศญี่ปุ่นสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1940 โดยมีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 24.38 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 178,064 คน ในปี ค.ศ. 2010 สถานที่สำคัญในเมืองนี้ คือ สวนอนุสรณ์โชวะ...
เที่ยง รับประทารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     
บ่าย
นำท่านเยี่ยมชม “สวนดอกไม้ขนาดใหญ่โชวะคิเน็น” (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สวนดอกไม้ที่มีความกว้างใหญ่กว่าโตเกียวโดมถึง 39 เท่า มีต้นซากุระมากถึง 1,500 ต้น และมากกว่า 31 สายพันธุ์ นอกจากนี้ท่านจะได้ดื่มด่ำความสวยงามและสีสันฉูดฉาดของทุ่งดอกทิวลิปมากถึง 22,000 ต้น มากกว่า 130 ชนิด แข่งกันเบ่งบานกันทั่วทุ่งกว้างและสวนสวย นอกจากนี้มีไม้ดอกสวยงามหลายชนิด อาทิ ดอกบ๊วย ดอกป๊อปปี้ ดอกคัสตาร์ด ดอกชวนชมญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับฤดูกาลบานของดอกไม้ ให้ท่านอิสระบันทึกภาพความสวยงามของมวลดอกไม้ ที่อวดโฉมรอคอยและต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และในระหว่างฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้อีกด้วย... นำท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” มหานครเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง... นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าจุใจ...
    
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์เมนูชาบูชาบูเนื้อหมู และเนื้อวัว พร้อมด้วยน้ำจิ้มสูตรเฉพาะ พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญี่ปุ่นร้อน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันพุธ
31 ม.ค. 61 มหานครโตเกียว - ศาลเจ้าเมย์จิ – เมืองนาริตะ - อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 


เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
      
นำท่านเดินทางชม “ศาลเจ้าเมย์จิ” ซึ่งเป็นศาลเจ้าอันเก่าแก่ของลัทธิชินโต ตั้งแต่สมัยเอโดะ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว โดยทุก ๆ ปี จักรพรรดิของญี่ปุ่นต้องไปแสดงสารอวยพรให้แก่ประชาชนที่นี่...
นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เนื่องจากลักษณะชายฝั่งที่ติดต่อกับอ่าวโตเกียว ในอดีตจังหวัดชิบะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี้จังหวัดชิบะเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยว ด้วยความที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝั่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว และมีสนามบินนานาชาตินาริตะ จึงสามารถแวะเที่ยวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น พร้อมทั้งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นจึงทำให้จังหวัดชิบะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น...

เที่ยง 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
    
บ่าย
  นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่   “อิออนช้อปปิ้งมอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่าน  ได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า   รองเท้า   นาฬิกา     เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดีๆ  และของฝากได้อย่างจุใจ.... นอกจากนั้นยังมีโซนจัสโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ   เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ

14:00 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ นาริตะ...

17:50 น.
เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707

23:10 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ