เซี่ยงไฮ้ , ปักกิ่ง 6,499 ฿
ลาว 3,100 ฿
กวางเจา 2,500 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
สิงคโปร์ 4,280 ฿
สวิสเซอแลนด์ 13,075 ฿
แคนนาดา 21,400 ฿
 
SPECIAL LITE CHUBU ILLUMINATION (OSAKA 2 DAYS FREE)
7 วัน 5 คืน
ราคาสุดคุ้ม 44,900.-

วันเดินทาง
05-11 Mar 18
13-19 Mar 18
14-20 Mar 18
18-24 Mar 18 
 
ราคา 49,999฿
วันแรก  กรุงเทพฯ
22:00 น.
คณะพร้อมกันสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที (เวลานัดหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบตามใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง)

วันที่สอง ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร - กิฟุ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชมบ้านตัวอย่างเมืองชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
00:55 น.
เดินทางจากประเทศไทย สนามบินสุววรณภูมิ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

08:15 น.
เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรนาโกย่า บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัด “กิฟุ” นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชทสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี ให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามรอบหมู่บ้านได้ตามอัธยาศัย....
      
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
    
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคายาม่า” ซึ่งอยู่ในจังหวัด “กิฟุ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว... นำชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง ให้ท่านได้เดินชม “เมืองเก่าซันมาชิซึจิ” ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน ร้านค้าน่ารัก ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเกบ่มและหมักอย่างดี ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน...
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่สาม ทาคายาม่า – เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยะมิสึ (มรดกโลก) - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า -  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และขาปูยักษ์ (ไม่อั้น)

08:00 น.
นำท่านเดินทางสู่ “เกียวโต” อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดว่าเป็นศูนย์กลางของเกาะฮอนชู นอกจากนี้เกียวโตยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเมืองใหญ่ "เคฮันชิง" และเกียวโตยังจัดว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 11 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และในปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยประชากรที่มากถึง 1.4 ล้านคน เมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือ ตั้งแต่ ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น อีกทั้งเมืองเกียวโตยังมักจะรอดพ้นจากการเป็นเป้าโจมตีต่าง ๆ เมื่อเกิดสงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้เกียวโตยังคงสภาพวัด ศาลเจ้า และสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและเก่าแก่เอาไว้ได้มากมายจนถึงทุกวันนี้... 

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...
    
บ่าย
นำท่านเยี่ยมชม “วัดน้ำใสคิโยะมิสึ” สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงฮิงาชิยามะ เชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำ 3 สาย” ที่มีความเชื่อกันว่าถ้าได้ดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความร่ำรวย, ความมีชื่อเสียง และมีสุขภาพดี” อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์โดยรอบ เพื่อกราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ชาวญี่ปุ่นนับถือ ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์โบราณที่ปราศจากเครื่องทุ่นแรงได้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่นี่เป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นมักจะมาชมดอกซากุระในต้นเดือนเมษายน และชมไม้เมเปิลเปลี่ยนสีในเดือนตุลาคม...นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ” ที่สถิตย์ของ “พระแม่โพสพ” เทพเจ้าที่เป็นนับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะพระแม่โพสพ และเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็น “ฑูตสวรรค์” ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมาย พร้อมบันทึกภาพความงามเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีจำนวนนับหมื่นต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นฉากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ MEMOIRS OF A GEISHA ที่ “ซายูริ” นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อขอพรเทพเจ้าให้สมหวังตามความปรารถนาและเป็นจริง...นำท่านเดินทางสู่ “นครโอซาก้า” ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศ นครโอซาก้าได้รับสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1889 ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคน ในเนื้อที่ทั้งหมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจำนวนร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นที่สองรองลงมาจากมหานครโตเกียว นครโอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยอดีต ปัจจุบันโอซาก้ามีบทบาทสำคัญในฐานะที่ตั้งของบริษัทผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ชั้นนำหลายบริษัทอีกด้วย...
     
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติและบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์(ไม่อั้น)
อาหารญี่ปุ่น ได้แก่ ซาชิมิที่เนื้อแซลมอนสดและหวาน ซูชิข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ อุด้งเส้นนุ่มซุปหอมหวาน เท็มปุระทอดกรอบ ส่วนอาหารจีน ได้แก่ จำพวกติ่มซำ ซาเลาเปา และนอกจากนี้ยังมีอาหารอิตาเลี่ยนประเภทพาสต้า และพิซซ่าที่เน้นชีสหอมอร่อย...

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOPPIN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ นครโอซาก้า (ไม่มีรถโค้ชบริการ) - อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกระดับโลก “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” (สั่งซื้อเพิ่มบัตรด่วนพิเศษไม่ต้องรอคิวเครื่องเล่นสวนสนุก)

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เที่ยง 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

ค่ำ
  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOPPIN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า
   
เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านดังมากมาย หรือช้อปปิ้งย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในแถบภูมิภาคคันไซ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ของใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกับการซื้อของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่ร้าน 100 เยน ที่มีของหลายหลายประเภท เลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้ามีชื่อในญี่ปุ่น
เลือกซื้อทัวร์เสริม ***หากมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริม กรุณาซื้อล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง***
      
ทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” เฉพาะบัตรผ่านประตูเข้าภายในสวนสนุกราคา 2,400 บาท (ผู้ใหญ่) และ 1,650 บาท (เด็กอายุระหว่าง 04-11 ปี) นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่สัมผัสการนั่งรถไฟท้องถิ่นโดยมัคคุเทศก์อธิบายวิธีการซื้อตั๋วรถไฟ (ไม่รวมในค่าบริการ) และบริการพาส่งถึงบริเวณด้านหน้าสวนสนุก (ค่ารถไฟสามารถชำระตามจริงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟด้วยตัวเอง)
    

วันที่ห้า นครโอซาก้า (ไม่มีรถโค้ชบริการ) - อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม “ทัวร์โอซาก้าเต็มวัน” หรือ “ทัวร์โอซาก้าครึ่งวัน”

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เที่ยง 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

ค่ำ 
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOPPIN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า
    
เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านดังมากมาย หรือช้อปปิ้งย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในแถบภูมิภาคคันไซ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ของใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกับการซื้อของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่ร้าน 100 เยน ที่มีของหลายหลายประเภท เลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้ามีชื่อในญี่ปุ่น
ทัวร์เสริม หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม 1 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้
  *** หากท่านมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริมทุกโปรแกรม กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
ทัวร์เสริมทุกประเภทดำเนินงานจัดการโดยบริษัททัวร์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น กำหนดวันทำการเป็น  ไปตามปฏิทินงานของบริษัทท้องถิ่นนั้น ๆ มัคคุเทศก์และทีมงานใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นเป็นหลัก ไม่มีมัคคุเทศก์พูดภาษาไทย คอมแพ็คเป็นเพียงตัวแทนขาย โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ***

    
1. ทัวร์เสริมโอซาก้า 1 วัน(รวมอาหารกลางวัน) เพิ่มท่านละ 4,800 บาท(ผู้ใหญ่) และ 4,500 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี) 09:50-16:45 น. [P 740]
   
2. ทัวร์เสริมโอซาก้าครึ่งวัน (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพิ่มท่านละ 3,400 บาท(ผู้ใหญ่) และ
3,000 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี)  12:40-16:45 น. [P 710]

วันที่หก โอซาก้า – นารา - หลวงพ่อโตไดบุทสึ (มรดกโลก) - นางาชิม่า – อิสระช้อปปิ้ง “แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต” – สวนนาบานะโนะซาโตชม “เทศกาลแสงสีเสียง” – นาโกย่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
     
นำท่านเดินทางสู่เมือง “นารา” เพื่อนำท่านนมัสการองค์ “หลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ” อดีตศิลปกรรมอันรุ่งโรจน์ของตระกูลฟูจิวาระ ผู้ปกครองญี่ปุ่นในยุคแรก หลวงพ่อโต(ไดบุทสึ) ซึ่งทำจากทองสัมฤทธิ์ขนาดมหึมาภายในโบสถ์ไม้โบราณ พร้อมชมฝูงกวางนับร้อยที่มารวมตัวกันตามธรรมชาติ วัดแห่งนี้ได้รับฉายาว่าวัดสวนกวาง หรือที่เรียกกันว่า วัดหลวงพ่อโต เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมากว่า 1,200 ปี ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไม้โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกวางป่าจำนวนมาก ต่างมาชุมนุมกันเองโดยธรรมชาติ เพื่อทักทายขออาหารจากนักท่องเที่ยวไม่เว้นวันหยุด...

เที่ยง
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
      

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ “นางาชิม่า” สู่เขตแห่งเอ้าท์เล็ตใหม่และใหญ่ “แจ๊ส ดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต” ศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนเนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากันอย่างสุด อาทิเช่น COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และยังมีสินค้าแบรนแนมต่างๆ อีกมากมาย...
    
นำท่านเดินทางสู่สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นบนภูมิภาคชูบุ “นาบานะ โนะ ซาโตะ”
พิเศษสุดรับชม “เทศกาลแสง...สี...เสียง” ภายในบริเวณลานดอกไม้ขนาดใหญ่มีการจัดประดับดวงไฟนับล้านดวง อิสระถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลิน...
นำท่านเดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มีอุตสาหกรรมสำคัญทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และย่านการค้าทันสมัย เมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัด “ไอจิ” จังหวัดที่มีมูลค่าการส่งสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นจุดศูนย์กลางที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการประดิษฐ์สิ่งของมาแต่อดีต.....

ค่ำ 
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการทัวร์)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA CHUBU COMFORT or AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร  – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เช้า 
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

07:00 น.
นำท่านเดินเท้าสู่สนามบินนานาชาติ ชูบุเซ็นแทร...

10:10 น.
เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737

13:55 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ