ภูเก็ต 1,900 ฿
สิงคโปร์ 4,280 ฿
อินโดนีเซีย 5,700 ฿
สวิสเซอแลนด์ 13,075 ฿
ขอนแก่น 1,300 ฿
กวางเจา 2,500 ฿
ญี่ปุ่น 6,000 ฿
 
แกรนสวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (EK)
9 วัน 0 คืน
กำหนดการเดินทาง   
23-31 มี.ค. / 12-20 เม.ย./ 20-28 เม.ย.
ราคาเริ่มต้น76,900.-
 
ราคา 76,900฿
วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพ ฯ
22.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สองของการเดินทาง        กรุงเทพ ฯ - ซูริค - ชไตน์อัมไรน์ - น้ำตกไรน์ - อินเทอร์ลาเก้น

02.00 น. 
ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371/EK087
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0600-0825 น. *.*.*.

12.25 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชไตน์อันไรน์ (STEIN AM RHEIN) เมืองที่สวยงาม และยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามของสถานที่ต่างๆในประวัติศาสตร์ ที่ยังอนุรักษ์ไว้ และมิได้ถูกทำลายไป นำท่านชมความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของ น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ (ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ) นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ที่รอคอย” ถึงเมืองอินเทอร์ลาเก้น

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก 
CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง     อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - กลินเดอร์วาลว์ - ลูเซิร์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND เพื่อนั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีความสูง 11,333 ฟิต

09.10 น. 
ออกจากสถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND ด้วยรถไฟขบวนที่ 443

09.36 น.     
    ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG ด้วยรถไฟขบวนที่ 543

10.37 น.
ถึงสถานี JUNGFRAUJOCH เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นกับปุยหิมะอย่างจุใจ

เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา
จากนั้นอิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร จึงนำท่านเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกอีกเส้นหนึ่ง ช่วงขากลับ

13.45 น.
  ออกเดินทางจากสถานี JUNGFRAUJOCH สถานี KLEINE SCHEIDEG ด้วยรถไฟขบวนที่ 558

14.35 น. 
ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG

14.47 น. 
ออกเดินทางสู่ LAUTER BRUNNEN ด้วยรถไฟขบวนที่ 358

15.45 น.
เดินทางถึงสถานี LAUTER BRUNNEN เวทีแห่งเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านชมวิวที่งดงามจากจุดนี้
(ถ้าอากาศอำนวย) ท่านจะมองเห็นที่ราบสูงโกรส และไคลเนชไนเค็ก ทะเลสาบบ้าคเซสีน้ำเงิน และผู้ยิ่งใหญ่ของยอดเขาสวิส คือ เว็ทเทอร์ฮอร์น ชเร็คฮอร์น โอเกอร์และยุงเฟราย้อค เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
  Astoria Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง      ลูเซิร์น - ท่าเรือวิทซ์เนา - ยอดเขาริกิ - ลูเซิร์น

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯแต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี
นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ “รุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ จนกระทั่งถึงเวลาอันสมควร
ชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอล์ป ซึ่งทะเลสาบลูเซิร์น เป็นทะเลสาบที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในสวิสฯ
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาริกิ (Mt.RIGI) เป็นยอดเขาที่ยอดนิยมที่สุดของชาวสวิสฯและท่านจะได้  ชมความสวยงามของยอดเขาพีลาทุส (Mt.PILATUS)  มังกรแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ชาวสวิสฯ ในยุคกลางมีความเชื่อว่ามีมังกรอาศัยอยู่ในหุบเขาพีลาทุส สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลก JAMES BOND THE GOLDEN EYE

เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น ..อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ ...

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
ASTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้าของการเดินทาง     ลูเซิร์น - วาดุซ - รถไฟเบอร์นินา - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - แทซ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (VITZNAU) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล...อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟสายเบอร์นินา (BERNINA EXPRESS) รถไฟท่องเที่ยวด่วนพิเศษ สายเก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปีค.ศ.1990 เส้นทางรถไฟเริ่มต้นที่เมืองคัวร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สิ้นสุดที่เมืองติราโน ประเทศอิตาลี โดยบริษัทไรเธียนร์ บาห์น มีเอกลักษณ์เป็นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกว้าง1เมตร เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตู้โดยสารชมวิวแบบพานอรามา ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์   55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกะพริบตา…

เที่ยง
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางโดยรถไฟสายสำคัญ และสวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นามว่า กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) ท่านจะได้ชื่นชมกับสายธาร และขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยายจนกระทั่งถึง เมืองแทซ (TASCH)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
  TASCH Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง       แทซ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท - มองเทรอ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถไฟจากเซอร์แมท สู่กอร์เนอร์กรัท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางตรงสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ณ ที่นี้ ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ภูเขายอดคล้ายเขาวัวโดดเด่นที่ความสูง 4,478 เมตร
จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส และน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ 

เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพความงดงามของ ปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ (MONTREUX) เป็นสถานที่เคยคุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีต 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) ...ชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ย่านช้อปปิ้งปลาซแชงฟรองซัวส์ มหาวิหารนอทเทรอดามอันเก่าแก่ เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1718 และเป็นอาคารแบบโกธิคที่ความสวยงามติดอันดับยุโรปอีกด้วย ...

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
  LAUSANN Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง        โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - ซูริค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (GENEVA) เมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม
นำท่านชมกรุงเจนีวาอันงดงามที่รายล้อมด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล ...แวะถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ชมน้ำพุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร สัญลักษณ์ที่งดงามริมทะเลสาบเจนีวา 

เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERNE) เมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ชมกรุงเบิร์น เมืองที่ได้รับตำแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปีที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค ...ชมเมืองซูริค บริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริคและใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นที่ตั้งของธนาคารใหญ่ๆ มากมาย ชมย่านเมืองเก่าโบสถ์ใหญ่ประจำเมือง ที่มีความงดงามของศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างสวิส และเยอรมัน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
Mercure Zurich Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง          ซูริค - กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

14.35 น.   
    ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK088/EK376
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 2345-0305 น. *.*.*.

วันที่เก้าของการเดินทาง               กรุงเทพ ฯ

12.05 น. 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..