มาเก๊า 2,999 ฿
ขอนแก่น 1,300 ฿
ภูเก็ต 1,900 ฿
ลาว 3,100 ฿
สวิสเซอแลนด์ 13,075 ฿
คุนหมิง 4,999 ฿
เชียงใหม่ 1,600 ฿
 
ฝรั่งเศส - สวิสเซอร์แลนด์ - อิตาลี 7 วัน 4 คืน
7 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง

18-24 ม.ค. / 9-15 ก.พ.
24 ก.พ. – 2 มี.ค.
15-21 มี.ค.
28 มี.ค. – 3 เม.ย.
1-7 เม.ย. / 4-10 เม.ย.
29 เม.ย. – 5 พ.ค.
11-17 เม.ย. / 12-18 เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,999.-

 
ราคา 49,999฿
วันแรก กรุงเทพฯ
18.00 น.    
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

21.25 น. 
ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่  EK373 / EK071
วันที่สอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0050-0405 *.*.*.

09.25 น.   
เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
นำท่าน ถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์ ...นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
   
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนตให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ

ค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่

ที่พัก
APPART, CITY CONFORT PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ปารีส-ดีจอง-แองเกิลเบิร์ก (สวิสเซอร์แลนด์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง แห่งแคว้นเบอร์กันดี ของประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 315 กม.)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก
TERRACE ENGELBERG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ยอดเขาทิตลิต-ลูเซิร์น-เวนิส(อิตาลี)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
            นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิต ซึ่งระหว่างการนั่งกระเช้าท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามใกล้และ
                ไกลสุดหูสุดตา ยอดเขาที่มีความสูง จากระดับน้ำทะเลถึง 3,020 เมตร หรือ ประมาณ 10,000 ฟีต ให้ท่านได้เล่นหิมะ    
               บนยอดเขา และเข้าชม ถ้ำน้ำแข็งที่สวยงาม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUZERN) (ระยะทาง 52 กม.)เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน สัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ จากนั้นถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิร์น
 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
อิสระให้ท่านได้ซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่นนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก...นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (ระยะทาง 520 กม ) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริกเมืองหลวงของแคว้นเวเนโต  ..ระหว่างการเดินทางเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของสองข้างทาง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ที่พัก
RSUSSOTT VENICE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ล่องเรือเกาะเวนิส - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า
เช้า  
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่งเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่รวมในทัวร์ ในกรณีน้ำไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20 ยูโร ลำละ 5-6 ท่าน) เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้
 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย
ออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี (ระยะทาง 320 กม.) นำท่าน เข้าสู่จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกศาสตราจารย์กาลิเลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
GALILEEI PIZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ปิซ่า - กรุงโรม
เช้า  
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี (ระยะทาง 344 กม.)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย
เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  ชม มหาวิหารเซ็นปีเตอร์ ที่ยิ่งใหญ่ ซี่งเป็นศูนย์กลางศาสนาคริสนิกายโรมันคาธอลิก
นำท่าน ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี  
จากนั้นนำคณะชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นพาท่านเดินมายังย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ
นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”  …นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

22.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK096 / EK372

วันที่เจ็ด   สนามบินสุวรรณภูมิ
        *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0555-0940 *.*.*.

19.15 น.      
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี