สวิสเซอแลนด์ 13,075 ฿
เชียงใหม่ 1,600 ฿
คุนหมิง 4,999 ฿
ภูเก็ต 1,900 ฿
เวียดนาม 2,600. ฿
อินโดนีเซีย 5,700 ฿
มาเก๊า 2,999 ฿
 
ทัวร์ไทย เข้าพรรษา อยุธยา 9 วัด
1 วัน 0 คืน
กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม - ตุลาคม 2560
ราคา 999.- 
 
ราคา 999฿
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิง - วิหารมงคลบพิตร - วัดแม่นางปลื้ม - วัดท่าการ้อง - ตลาดน้ำกรุงเก่า - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - วัดเชิงท่า - วัดธรรมิกราช - วัดหน้าพระเมรุฯ - ตลาดน้ำอโยธยา - กรุงเทพฯ


06:00 น.
คณะพร้อมกัน ณ บริษัท Sun Smile Holidays อาคาร 257/24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

06:30 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อยุธยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

เช้า
บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถ
และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า  

08:00 น.
เดินทางถึง จ.อยุธยา นำท่านเดินทางสู่ วัดที่ 1 วัดใหญ่ชัยมงคล นำท่านไหว้พระพุทธชัยมงคลในพระอุโบสถ ไหว้พระพุทธไสยาสน์ และชมเจดีย์ชัยมงคล และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดที่ 2 วัดพนัญเชิงวรวิหาร กราบไหว้ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า“หลวงพ่อโต” หรือ ซำปอกง ที่ชาวจีนเรียกขาน ไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

วัดที่ 3 วิหารพระมงคลบพิตร ไหว้ หลวงพ่อมงคลบพิตร พระคู่บ้านคู่เมือง และเดินเลือกซื้อสินค้าบริเวณ ด้านหน้าวัด อาทิ ปลาตะเพียน เครื่องจักรสาน ขนมต่างๆ

วัดที่ 4 วัดแม่นางปลื้ม วัดเก่าแก่ที่เคยเป็นที่ตั้งค่ายของพม่า กราบไหว้หลวงพ่อขาว พระประธานในพระ อุโบสถที่สวยงาม เดินชมโบราณสถานของวัด

วัดที่ 5 วัดท่าการ้อง กราบไหว้ พระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักสิทธิ์ ถือ ได้ว่าเป็นวัดที่มีความไฮเทค แปลกกว่าวัดอื่นๆ ทั้งตุ๊กตาปูนปั้น รูปสัตว์ต่างๆ และเครื่องเสี่ยงทายโอโต เมติกต่างๆ

***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย*** ที่ ตลาดน้ำกรุงเก่า อาหารของกินของฝากในราคาชาวบ้าน ทั้งก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่ล่องลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาแบบไม่ต้องเซ็ตฉาก วิถีชีวิตการกินอยู่ที่มีวัดเป็นศูนย์กลางจิตใจ ความทรงจำวันวานที่หวนคืนสู่มหานที ตลาดน้ำเกิดใหม่ในกรุงเก่าแห่งวัดโบราณ ณ ที่นี้ สุขสงบจากภายใน จนความวุ่นวายจากภายนอกมิอาจล่วงรู้

บ่าย

วัดที่ 6 วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กราบไหว้ พระประธานในพระอุโบสถ ชมฐานผ้าทิพย์ปูนปั้นซึ่งมีความ ประณีตงดงามมาก และชมวิว พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าวแม่น้ำ

วัดที่ 7 วัดเชิงท่า ไหว้ พระประธานในพระอุโบสถ สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมความงาม ของ เครื่องไม้อยุธยาที่สวยงามและสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากและรัชกาล ที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้

วัดที่ 8 วัดธรรมิกราช เป็นวัดหลวงที่เก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่พระมหากษัตริย์เสด็จมาฟังธรรมกัน ประจำในวันพระ ไหว้พระประธาน ในพระอุโบสถ และชมโบราณสถานของวัด 

วัดที่ 9 วัดหน้าพระเมรุราธิการาม กราบไหว้ พระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องที่งดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าทำลายในคราวเสียกรุงศรีอยุธยา

เย็น
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำอโยธยา ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝาก OTOP ต่างๆ จากร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ของที่ระลึก และกิจกรรมอื่นๆมากมาย

18:00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19:30 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ ณ บริษัท Sun Smile Holidays โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ