สวิสเซอแลนด์ 13,075 ฿
สิงคโปร์ 4,280 ฿
คุนหมิง 4,999 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
เซี่ยงไฮ้ , ปักกิ่ง 6,499 ฿
สเปน 20,000 ฿
อินโดนีเซีย 5,700 ฿
 
ทัวร์ไทย อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด
1 วัน 0 คืน
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน-กันยายน 2560
ราคา 1,490.-
 
ราคา 1,490฿
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - วัดพนัญเชิง - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดสมณโกฏฐาราม - วัดสุวรรณดาราราม - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - วัดท่าการ้อง - วัดเชิงท่า - วิหารมงคลบพิตร - วัดหน้าพระเมรุ - ตลาดน้ำอโยธยา         - กรุงเทพฯ


06:00 น.
คณะพร้อมกัน ณ บริษัท Sun Smile Holidays อาคาร 257/24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

06:30 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อยุธยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

เช้า
บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถ
และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า  

07:30 น.
เดินทางถึง จ.อยุธยา นำท่านเดินทางสู่ วัดที่ (1) วัดพนัญเชิง นมัสการ หลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก (ซำปอกง) และศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดที่ (2) วัดใหญ่ชัยมงคล นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคล และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดที่ (3) วัดสมณโกฏฐาราม วัดที่เก่าแก่นมัสการ พระศรีสมณโกฏบพิตร อันศักดิ์สิทธิ์ ชมเจดีย์ระฆังใหญ่ สักการะตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

10:00 น.
วัดที่ (4) วัดสุวรรณดาราราม นมัสการพระประธาน ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และชมลวดลายของคันทวยที่แกะสลักอย่างงดงาม วัดที่ (5) วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กราบพระประธานในพระอุโบสถ ฐานผ้าทิพย์ปูนปั้นซึ่งมีความประณีตงดงาม

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (กู้ดวิว)

13:30 น.
วัดที่ (6) วัดท่าการ้อง กราบนมัสการ หลวงพ่อยิ้ม ซึ่งภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่ และศักสิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมาก วัดที่ (7) วัดเชิงท่า ชมความงามของเครื่องไม้อยุธยาที่สวยงาม และสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากและรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้

15:00 น.
วัดที่ (8) วิหารพระมงคลบพิตร นมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด วัดที่ (9) วัดหน้าพระเมรุ นมัสการ พระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องงดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุงฯ

17:00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยเนื้อที่กว่า 60 ไร่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก และของที่ระลึกมากกมาย เช่น โรตีสายไหมที่ขึ้นชื่อ เป็นต้น

18:00 น.
พบกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19:30 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ