มาเก๊า 2,999 ฿
คุนหมิง 4,999 ฿
สิงคโปร์ 4,280 ฿
กระบี่ , หาดใหญ่ 1,750 ฿
กวางเจา 2,500 ฿
ลาว 3,100 ฿
ญี่ปุ่น 6,000 ฿
 
ทัวร์ไทย สมุทรสงคราม ไหว้พระ 9 วัด
1 วัน 0 คืน
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - กันยายน 2560
ราคา 1,490.-
 
ราคา 1,490฿
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - วัดเพชรสมุทรวรวิหาร - วัดช่องลม - วัดบางกระพ้อม - วัดจุฬามณี - วัดภุมรินทร์กุฎีทอง - วัดบางแคใหญ่ - วัดบางแคน้อย - วัดบางกุ้ง - วัดอัมพวันเจติยาราม - ตลาดน้ำอัมพวา - กรุงเทพฯ


06:00 น.
คณะพร้อมกัน ณ บริษัท Sun Smile Holidays อาคาร 257/24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

06:30 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ จ.สมุทรสงคราม โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

เช้า
บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถ
และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า  

08:30 น.
เดินทางถึง จ.สมุทรสงคราม นำท่านเดินทางสู่ วัดที่ (1) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร Wat Phet Samut Worawihan หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดบ้านแหลม ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ จ.สมุทรสงคราม "หลวงพ่อบ้านแหลม" ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี

09:30 น.
วัดที่ (2) วัดช่องลม Wat Chonglom "หลวงปู่ทวด" (พระโพธิสัตว์องค์ใหญ่สีดำ) ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการบูชา พระอุโบสถก็เป็นที่สะดุดตา มีพระพุทธชินราชเป็นองค์ประธาน

10:00 น.
วัดที่ (3) วัดบางกะพ้อม Wat Bang Ka Phom เป็นวัดโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยา (ราวปี พ.ศ. 2312)

10:30 น.
วัดที่ (4) วัดจุฬามณี Wat Chulamani เดิมเรียกว่า วัดแม่ย่าทิพย์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้า ปราสาททอง ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อเนื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ (ศพของท่านไม่เน่าเปื่อย)

ที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ครัวครูหอม)

13:00 น.
วัดที่ (5) วัดภุมรินทร์กุฎีทอง Wat Phumarin Kudi Thong ชมกุฎีที่ทำด้วยไม้สักทองขนาดใหญ่

14:00 น.
วัดที่ (6) วัดบางแคใหญ่ Wat BangKae Yai ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถหลังใหญ่อายุกว่า 150 ปีด้านหน้ามีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสองศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัยปั้นด้วยศิลาแลงมีธรรมเจดีย์ 7 องค์ เป็นต้น

14:30 น.
วัดที่ (7) วัดบางแคน้อย Wat BangKae Noi ชมโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลังสวยงามมากๆ

15:00 น.
วัดที่ (8) วัดบางกุ้ง Wat Bang Kung (ค่ายบางกุ้ง) เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาอีกเช่นกัน ชม โบสถ์ปรกโพธิ์ 1 ใน Unseen in Thailand ที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง

15:30 น.
ปิดท้ายด้วยวัดที่ (9) วัดอัมพวันเจติยาราม Wat Amphawan Jetiyaram เดิมเรียกกันว่า วัดอัมพวา ติดกับอุทยาน ร.2 มีพระปรางค์เป็นที่บรรจุพระบรมสรีรังคาร และพระบรมอัฐิบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระบรมราชชนก

16:00 น.
นำท่านแวะตลาดน้ำยามเย็นบรรยากาศน่ารักๆ ที่ ตลาดน้ำอัมพวา Amphawa Floating Market อิสระให้เวลาท่านได้เดินเที่ยวชม พักผ่อน ทานอาหาร และซื้อของที่ระลึกของฝากมากมาย

18:00 น.
พบกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19:30 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ