สวิสเซอแลนด์ 13,075 ฿
อินโดนีเซีย 5,700 ฿
เซี่ยงไฮ้ , ปักกิ่ง 6,499 ฿
เวียดนาม 2,600. ฿
ขอนแก่น 1,300 ฿
แคนนาดา 21,400 ฿
ภูเก็ต 1,900 ฿
 
ทัวร์เวียดนาม ชมฮานอย ล่องเรืออ่าวฮาลอง
3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง: 31 ต.ค.-2 พ.ย.
วันเดินทาง: 28-30 พฤศจิกายน
วันเดินทาง: 12-14 ธันวาคม
วันเดินทาง: 19-21 ธันวาคม
วันเดินทาง: 26-28 ธันวาคม
 
ราคา 13,900฿
วันแรก : สุวรรณภูมิ - นอยไบ - กรุงฮานอย - ทะวันเลสาบตะวันตก - เจดีย์เฉินกว๊อก - ฮาลอง

05:30       พร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
07:45       นำทุกท่านเหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายเที่ยวบินที่ TG560
09:35       
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ นอยไบ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แล้วนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองหลวง กรุงฮานอย เพื่อเยี่ยมชม ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบขนาดใหญ่ และแวะเยี่ยมชม เจดีย์เฉินกว๊อก หนึ่งในเจดีย์เก่าแก่ที่สุดของประเทศ โดยมีแผ่นศิลาจารึกที่มีอายุตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639 ที่บอกเล่าเรื่องราวอันยาวนานของเจดีย์นี้
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางต่อไปยังเมือง ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรที่หลับไหลเพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                พักค้างแรม ณ โรงแรม BLUE SKY หรือระดับเดียวกัน


วันที่สอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - กระชังปลา - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
ทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ในปี พ.ศ. 2537 อีกด้วย และนำทุกท่านเยี่ยมชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำที่ประดับประดาด้วยแสงสีอย่างสวยงาม แล้วแวะ กระชังปลา ของชาวประมง โดยจะสร้างแพและกะชังไว้สำหรับเพาะเลี้ยงกุ้ง หอย ปู และปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ ได้อีกด้วย

กลางวัน   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือ
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางกลับสู่เมือง ฮานอย เพื่อเยี่ยมชม ทะเลสาบคืนดาบ ที่มีตำนานอันเก่าแก่ จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม วัดหงอกเซิน หรืออีกชื่อว่า “วัดเนินหยก” เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบคืนดาบ เชื่อว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับท่านนายพลตรัง ฮุง ดาว วีรบุรุษขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ในการสร้างชาติเวียดนามโดยการกอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในศตวรรษที่ 13 
จากนั้นนำทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของชาวนาย่ามว่างเว้นจากการทำนา ซึ่งปัจจุบันเป็นศิลปะที่หาชมได้ยากอีกด้วย
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                พักค้างแรม ณ LAROSA หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม สุสานโฮจิมินห์ - บ้านพักโฮจิมินห์ - เจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - ถนน 36 สาย - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
                 นำทุกท่านเดินทาง สุสานโฮจิมินห์
(หมายเหตุ: สุสานจะปิดบริการทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายน จนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)
                 สุสานแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 เพื่อใช้เป็นที่เก็บร่างอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ และให้ทุกท่านได้เยี่ยมชม บ้านพักโฮจิมินห์ บ้านไม้ยกพื้นอย่างเรียบง่ายของผู้นำประเทศ ให้ทุกท่านได้ชมห้องพัก ห้องทำงาน และห้องต่างๆ ภายนอกพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 
แล้วเยี่ยมชม เจดีย์เสาเดียว ซึ่งมีตำนานอันเลื่องลือในการขอบุตร จากนั้นเดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1985-1990 ในรูปแบบอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่เพื่อระลึกถึงท่านโฮจิมินห์ โดยภายในจัดแสดงนิทรรศการประวัติการปฏิวัติของท่านโฮจิมินห์ รวมถึงสิ่งของต่างๆ งานศิลปะ ภาพวาด และโบราณวัตถุมากมายได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเยี่ยมชม วิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” สร้างขึ้นใเพื่ออุทิศให้แด่ขงจื้อ นักปราชญ์ของชาวจีน ต่อมาตัววิหารได้ถูกรวมเข้าด้วยกันกับโรงเรียนของขุนนาง และกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                 ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ณ ถนน 36 สาย ทุกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด และของที่ระลึกต่างๆ มากมายตามอัธยาศัย
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                 ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
20:25         เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG565
22:15         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ