ขอนแก่น 1,300 ฿
อินโดนีเซีย 5,700 ฿
กวางเจา 2,500 ฿
เซี่ยงไฮ้ , ปักกิ่ง 6,499 ฿
สวิสเซอแลนด์ 13,075 ฿
ลาว 3,100 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
 
แพคเกจกระบี่ พักกระบี่ลาพลาญ่า อ่าวนาง 2 คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
Hot Promotion! ราคาท่านละ 3,299 บาท 
 
ราคา 3,299฿

วันแรก
รับจากสนามบินกระบี่ / บ.ข.ส.กระบี่
นำท่านเข้าที่พัก กระบี่ลาพลาญ่า รีสอร์ท อ่าวนาง (www.krabilaplaya.com)

วันที่สอง
เลือกเที่ยว 1 รายการ + อาหารเที่ยงแบบปิกนิก (2)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (1) หลังอาหารเลือกเที่ยว 1 โปรแกรมดังนี้
1. ดำน้ำดูปะการัง ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ ด้วยเรือ Speed Boat (09.00 – 14.00 น.)
2. ดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะห้อง – ท่องทะเลใน ด้วยเรือ Speed Boat (09.00 – 15.00 น.)
3. แช่ธารน้ำร้อน – เดินป่าสระมรกต (09.00 – 16.00 น.)
4. พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน (09.00 – 13.00 น.)
เย็น
กลับที่พัก (รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

วันที่สาม
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (3) พักผ่อนตามอัธยาศัย...
หรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่ม + ส่งเดินทางกลับที่สนามบิน /บ.ข.ส.กระบี่

หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้น – ลง


ค่าบริการนี้รวม (ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 31 ตุลาคม 2558 )
รถรับ-ส่ง , อาหาร 3 มื้อ , ที่พัก 2 คืน , ทัวร์ท่องเที่ยว 1 รายการ , ไกด์นำเที่ยว, ประกันการเดินทาง
( เด็ก 3-10 ขวบ ราคาท่านละ 2,000 บาท พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม (ถ้าต้องการเตียงเสริมราคาเท่ากับผู้ใหญ่)
*** พักเพิ่มราคา 1,500 บาท/ห้อง/คืน

ค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่ารถ / ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ,
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
- ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท